Forskningen om spridd bröstcancer går snabbt framåt

Under de senaste årtiondena har möjligheterna att framgångsrikt behandla spridd bröstcancer ökat väsentligt. Det betyder att kvinnor med spridd bröstcancer kan leva ett bra liv flera år efter diagnosen med hjälp av moderna behandlingsmetoder. Den kliniska forskningen har lagt stor vikt vid att hitta det optimala behandlingsalternativet med hänsyn till cancerform, behandlingstid och tidpunkt för behandlingsstart.

Behandlingar inom spridd bröstcancer tar jättekliv

Läkemedelsutveckling inom området spridd bröstcancer pågår och uppskattningsvis lever ca 15 procent av kvinnorna med spridd bröstcancer utan symtom tack vare effektiva läkemedelsbehandlingar. 
Forskning baserat på svenska data visar att snabbare uppdatering av riktlinjer och snabbare upptag av nya effektiva läkemedel har potential att leda både till större hälsovinster i form av vunna levnadsår och större produktivitetsvinster genom att de kvinnor som är i förvärvsaktiv ålder kan återgå till arbete.

piller
 • 2020
  PI3K-hämmare

  För att ytterligare förbättra effekten av endokrin terapi har man utvecklat olika läkemedel mot signalvägarna för fosfatidylinositol-3-kinas (PI3K). Överstimulering av dessa signalvägar antas både bidra till olika tumörers uppkomst och till att cancerbehandlingen får minskad effekt.

 • 2019
  Immunterapi

  Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller så som immunförsvaret skyddar oss mot andra smittämnen.

 • 2019
  PARP-hämmare

  Proteinet PARP är ett viktigt protein för reparation av trasigt DNA och celldöd. PARP är också ett nödvändigt protein för BRCA–muterad cancer att överleva. Därför är BRCA-muterade tumörer mer känsliga för PARP-hämmare.

 • 2016
  CDK4/6-hämmare

  I cellkärnan finns två proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 (CDK 4) och 6 (CDK 6) som är viktiga för att reglera cellernas tillväxt och delning. CDK4/6-hämmare är läkemedel som fungerar genom att blockera dessa proteiner inne i cellen. Behandlar hormonkänslig, HER2-negativ spridd bröstcancer och ges i kombination med endokrin terapi.

 • 2012
  mTOR-inhibitorer

  mTOR-inhibitorer används i behandlingen av hormonreceptorpositiv för att ytterligare förbättra effekten av endokrin terapi.

 • 1998
  HER2-styrd terapi (målinriktad behandling)

  I vissa fall har tumörcellerna ovanligt många HER2-receptorer på sin yta. Genom att tillföra kroppen HER2-målstyrda antikroppar blockeras HER2-receptorerna på cellytan, vilket leder till tumörens tillväxt bromsas eller stoppas. 

 • 1977
  Endokrin terapi eller hormonterapi

  Endokrin terapi används för bröstcancer som är känslig för hormoner (hormonreceptorpositiv), särskilt östrogen. Det finns ett antal olika hormonbaserade läkemedel som fungerar på olika sätt i kroppen.

 • 1963
  Cytostatikabehandling

  Cytostatika, eller cellgifter och kemoterapi som det också kallas, är cellhämmande läkemedel. De är läkemedel som dödar cancerceller, men tyvärr kan de också skada normala celler vilket kan orsaka biverkningar.

 • 1896
  Strålbehandling

  Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer.

 • 1882
  Operation/Kirurgi

  De allra flesta som har bröstcancer opereras. Hur omfattande operationen blir beror på hur stor tumören är, vilken typ av tumör det är, om den har spridit sig och eventuell ärftlighet.