Vad är spridd bröstcancer

Forskarna vet inte varför bröstcancer kommer tillbaka för vissa men inte för andra. Att din cancer kom tillbaka betyder inte att du har gjort något fel eller att du fick fel behandling förra gången. Alla som har haft bröstcancer kan få återfall, när som helst.

Vad betyder diagnosen spridd bröstcancer?

Spridd bröstcancer är annorlunda än tidigare stadier av bröstcancer. Cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av din kropp. De nya tumörerna kallas metastaser. Bröstcancer delas ofta in i olika stadier från 0 till 4, beroende på hur stor tumören är och om den har spridit sig till de omgivande lymfkörtlarna och andra delar av kroppen.

Om du har fått behandling för tidigare stadier av bröstcancer, så fick du troligen behandling under en begränsad tid. Spridd bröstcancer, eller metastaserad bröstcancer som det också kallas, är en kronisk sjukdom. Det innebär att sjukdomen kräver livslång behandling. Behandlingen bromsar förloppet, och kanske till och med stoppar utvecklingen en tid, men spridd bröstcancer är en sjukdom du kommer att leva med resten av livet.

Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är ditt fel. Läkarna vet inte varför vissa får återfall, men andra inte.

Läs mer om prognosen vid Spridd bröstcancer

läkare med röntgenbilder
spriddbröstcancer

Olika stadier av bröstcancer

Tidig bröstcancer är i stadierna 0, 1 eller 2. Det är cancer som fortfarande bara finns i bröstet, eller som bara spridits till lymfkörtlarna närmast bröstet. Behandling av tidig bröstcancer får man vanligen bara under en begränsad tid.

Avancerad bröstcancer (stadium 3) förekommer bara i samma bröst som den primära tumören och har inte spridits till andra organ. Den går oftast inte att operera bort utan förbehandling med läkemedel.

Spridd bröstcancer är bröstcancer i stadium 4. Det innebär att den har spridit sig (metastaserat) från bröstet till andra organ i kroppen. Det här är det längst gångna stadiet.

Vissa läkare använder också ett annat klassificeringssystem som kallas TNM-klassificering (T för tumör, N för lymfkörtlar (”nodes”), M för metastaser) för att bedöma i vilket stadium bröstcancern är. Men TNM-systemet är mindre vanligt är systemet med stadierna 0-4.

Frågor om spridd bröstcancer

 1. Varför har sjukdomen kommit tillbaka? Har jag gjort något fel?

  Hittills har forskningen inte kunnat fastställa orsakerna till att bröstcancer kommer tillbaka hos vissa kvinnor men inte hos andra. Det faktum att din bröstcancer har kommit tillbaka betyder emellertid inte att du fick fel behandling första gången. Det betyder inte heller att du inte har skött om din hälsa tillräckligt bra.

Olika typer av cancer

När du fått diagnosen spridd bröstcancer måste din doktor ta reda på vilken typ av cancer det är. Det hjälper din doktor att veta vilka behandlingar som kan vara bäst för dig. Bröstcancer kan uttrycka markörerna HER2 och hormonreceptorer (HR) på ytan av bröstcancercellerna. Dessa markörer kan fungera som en guide till den mest effektiva behandlingen. Om din bröstcancer återkommer, bör dina cancerceller testas igen för HER2- och hormonreceptorstatus. De kan ofta förändras från den ursprungliga cancern vid ett återfall.

Det finns fyra huvudtyper av spridd bröstcancer:

 1. Hormonkänslig, HER2-negativ

  Hormonkänslig betyder att cancercellerna uttrycker hormonreceptorer för hormonerna östrogen eller progesteron. Däremot uttrycker denna cancertyp inte markören HER2.Det här är den vanligaste formen av bröstcancer, drygt två tredjedelar av patienterna har den här typen av bröstcancer.

  Läs mer om Hormonkänslig HER2-negativ

 2. HER2-positiv, som inte är hormonkänslig

  När bröstcancerceller producerar för mycket HER2-protein växer de snabbare än normala celler, men även snabbare är andra cancerceller. Detta kallas HER2-positiv bröstcancer. Mellan 15-20% av alla bröstcancerfall är HER2-positiva.

  Läs mer om Ej hormonkänslig HER2-positiv

 3. Hormonkänslig, HER2-positiv

  Den här cancerformen har positiva markörer både för HER2- och för hormonreceptorer för östrogen eller progesteron.

  Läs mer om Hormonkänslig HER2-positiv

 4. Trippelnegativ

  Denna typ av cancer är varken hormonkänslig eller har några receptorer för HER2. Mellan 10-20% av bröstcancerfallen är trippelnegativa.

  Läs mer om Trippelnegativ

Symptom vid olika metastaser

En viktig del av din diagnos är att ta reda på var du kan ha metastaser. Det gör det möjligt för din doktor att ge sig rätt behandling. Till exempel kan en viss behandling hjälpa till att stärka ditt skelett, om cancern har spridits dit.

De vanligaste organen som drabbas av bröstcancermetastaser är skelettet, levern, lungorna och hjärnan. Men det finns inget fast mönster för hur bröstcancerceller sprids, varje fall är unikt.

Olika typer av metastaser kan leda till olika symtom som du kan läsa om nedan. Därför är det viktigt att genast berätta för din doktor, om du upplever några ovanliga symtom!

 1. Hjärnan

  Symtomen varierar mycket beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Symtom kan vara huvudvärk, illamående, utmattning, svaghet, förvirring, minnesförlust, talsvårigheter och kramper.

 2. Lungorna

  Ibland sprids bröstcancer till den ena eller båda lungorna genom blodet eller lymfsystemet. Symtom kan vara andfåddhet, hosta, smärta och aptitlöshet.

 3. Levern

  Om din bröstcancer har spridits till levern kan du uppleva smärta, illamående, aptitlöshet, hicka, gulsot, utmattning och kliande hud

 4. Skelettet

  Skelettmetastaser är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad smärta, och drabbar cirka två tredjedelar av alla kvinnor med spridd bröstcancer. Du kan uppleva smärta, frakturer på grund av att skelettet blir svagare, ryggradskompression, anemi och utmattning.

Frågor om symptom

 1. Hur mycket kommer sjukdomen eller biverkningarna att begränsa min tillvaro?

  I vilken grad tillvaron begränsas av symtomen beror på var i kroppen det har bildats metastaser, och det kan variera mycket från person till person. Att du har spridd bröstcancer betyder inte alltid att du drabbas av smärta. Om du har ont ska du alltid ta upp det med din läkare. Det är inte ovanligt att personer med cancer drabbas av trötthet eller utmattning. Man kan bli trött av sorgen och av oro för framtiden. Fatigue är en aspekt av själva sjukdomen, eller en biverkan av vissa behandlingar.

 2. Vad är de typiska symtomen på spridd bröstcancer?

  Vilka symtom du upplever under sjukdomsförloppet kan skilja sig avsevärt från person till person och beror framför allt på var i kroppen metastaserna har bildats. Skelettmetastaser är den vanligaste metastaslokalisationen och medför vanligen smärtor. Levermetastaser ger oftast få symptom men trötthet och allmänpåverkan är vanligt. Lungmetastaser kan ge hosta och andnöd. Metastaser i hjärnan ger olika symptom beroende på var i hjärnan metastaserna sitter.

 3. Kommer jag att drabbas av smärta i samband med sjukdomen? Vad kan jag göra åt det?

  Att man har spridd bröstcancer betyder inte alltid att man upplever smärta. Om du har ont ska du alltid ta upp det med din läkare. I de mer avancerade stadierna av cancer kan det röra sig om mycket stark smärta som avsevärt minskar livskvaliteten. Då är effektiv smärtlindring en av de viktigaste åtgärderna, om orsaken till smärtan inte kan behandlas direkt. Om möjligt behandlas smärtan med tabletter eller droppar och i vissa fall även plåster.

  Vid svåra smärtor använder man opiater (naturliga opiumbaserade eller syntetiskt framställda smärtstillande medel med morfinliknande egenskaper) som oftast kombineras med paracetamol.

  Du skall inte behöva ha ont. Oftast finns det på varje enhet specialiteter som är inriktade på smärtlindring.

Frågor om mat och cancer – Klara reder ut begreppen

Klara Nypelius-Standleys arbetar som dietist med cancerpatienter på onkologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I den här filmen ger Klara svar på vanligt förekommande frågor och reder ut myter om mat och cancer.

Se alla Klaras filmer om kost

Uppstart med Leila

Välkommen att börja träna med Leila Söderholm. Leila är föreläsare, inspiratör och hälsoexpert. I den här filmen berättar Leila om hur träningspassen är uppbyggda och vad som är viktigt att tänka på.

Se alla Leilas filmer om träning