Ordlista

De här medicinska termerna kommer du att komma i kontakt med om du har spridd bröstcancer.

  Anemi

  Lågt antal röda blodkroppar. Kan leda till trötthet, svaghet eller andfåddhet.

  Anti-emetiska läkemedel

  Läkemedel som minskar eller förhindrar illamående.

  Antihormonell behandling

  En behandling som förhindrar eller bromsar tillväxten av hormonkänsliga tumörer. Antihormonell behandling blockerar kroppens förmåga att producera hormoner, eller stör hormonernas funktion.

  Avancerad bröstcancer

  Bröstcancer i stadium 3, där cancern bara finns i samma bröst som den primära tumören. Cancern kan ha spridit sig till närliggande lymfkörtlar, men inte till andra organ i kroppen. Olika läkare kan använda termen på olika sätt. Vissa läkare använder den för att tala om spridd bröstcancer, med vid spridd bröstcancer har cancern egentligen spridits utanför bröstet till andra delar av kroppen.

  Bilddiagnostik

  När man skapar detaljerade bilder av områden inne i kroppen. Exempel på metoder är datortomografi och magnetkamera.

  Biopsi

  När man tar ett vävnadsprov för att se om det innehåller cancerceller.

  Bisfosfonater

  Läkemedel mot bennedbrytning. De stärker benen och bromsar eller förhindrar skelettskador och sänker också kalciumnivåerna.

  Blodstatus

  Ett blodtest som visar mängden av varje typ av blodcell i ett blodprov.

  Celler

  Små strukturer som bygger upp alla levande organismer och vävnaderna i kroppen. Cellerna förnyar sig själva genom att delas och bilda nya celler.

  Datortomografi

  Kallas även skiktröntgen. Använder en serie av horisontella snittbilder för att skapa en detaljerad uppfattning av områden inuti kroppen. Ibland använder man en kontrastvätska, som sväljs eller injiceras, för att vävnader och organ ska synas tydligare.

  HER2

  Förkortning för ”human epidermal growth factor 2” (mänsklig epidermisk tillväxtfaktor 2), ett protein som är involverat i normal celldelning. Vissa bröstcancerceller innehåller många fler HER2-receptorer än andra. Denna cancertyp kallas HER2-positiv (HER2+).

  Hormonreceptorer

  Ett cellprotein som binder till sig ett specifikt hormon. Hormonet ger sedan signaler till cellen, och därefter sker olika förändringar inne i cellen.

  Cytostatika, kemoterapi

  En behandling som förstör cancerceller med hjälp av cytotoxiska läkemedel (cellgifter).

  Klinisk studie

  Kallas även klinisk prövning. En forskningsstudie som testar hur nya läkemedel eller medicinska metoder fungerar på patienter.

  Laboratorietester

  Inom cancerområdet söker dessa tester efter tecken på cancer och dess utveckling. Exempel är tester för tumörmarkörer och blodstatus.

  Lymfkörtlar

  Små organ i kroppen som kan indikera spridning av cancer om de blir inflammerade eller förstorade. Detta kan vara ett viktigt verktyg för att bedöma i vilka stadium cancern är.

  Magnetkamera (MR)

  Använder radiovågor och en kraftfull magnet för att skapa detaljerade bilder av organ inuti kroppen.

  Metastaser

  Tumörer som uppstår när cancern sprids till andra organ i kroppen, till exempel när bröstcancer sprids från bröstet till skelettet.

  Målstyrd behandling

  En behandling som riktar in sig på speciella egenskaper hos cancerceller, för att hindra dem från att växa och dela sig.

  PET

  Förkortning för positron emissions tomografi. En lite mängd radioaktiv vätska injiceras i ett blodkärl och en scanner tar sedan en detaljerad bild som kan användas för att leta efter abnormiteter i kroppen.

  Progesteron

  Ett av de båda kvinnliga könshormonen. Det andra är östrogen. Progesteron utsöndras av äggstockarna under menstruationscykeln, för att förbereda brösten för mjölkproduktion och livmodern för graviditet.

  Progression

  När tumörer blir större, eller då cancern sprids i kroppen.

  Randomiserad studie

  Lorum Ipsum

  Remission

  När tumörer krymper (partiell remission). I vissa fall krymper de så mycket att de inte längre kan upptäckas med test och bilddiagnostik (total remission).

  Röntgen

  Man använder radioaktiv strålning för att ta bilder, eller för strålbehandling.

  Stadium

  Stadierna av cancer (I-IV eller 1-4) används för att beskriva hur långt cancern spridits i kroppen.

  Stadium 3

  Cancer som har spridits utanför bröstet och de närmsta lymfkörtlarna, men inte nått avlägsna organ. Kallas även avancerad bröstcancer.

  Stadium 4

  Det mest avancerade stadiet av bröstcancer, när den spridit sig till andra organ i kroppen.

  Spridd bröstcancer

  Detta är cancer som har spridits utanför bröstet till någon annan del av kroppen. Den kallas också sekundär bröstcancer eller bröstcancer i stadium 4.

  Strålbehandling

  När man använder högenergiradiovågor för att döda cancerceller och krympa tumörer.

  Tidig bröstcancer

  Bröstcancer som inte har spridits länge än till bröstet eller de närliggande lymfkörtlarna.

  TNM-klassificering

  Ett klassificeringssystem som används av läkare för att beskriva hur långt cancern har spridits i kroppen, för att kunna bedöma det övergripande stadiet.

  • T stadier (tumör). Storleken på tumören i bröstet.
  • N stadier (”nodes”, lymfkörtlar). I vilken omfattning cancern har spridits till lymfkörtlarna närmast bröstet.
  • M stadier (metastaser). I vilken omfattning cancern har spridits utanför bröstet till andra delar av kroppen, som skelett, lever och lungor.

  Läkaren sammanställer TNM-resultaten för att få fram ett övergripande stadium.

  Ultraljud

  En undersökningsmetod där man använder högfrekventa ljudvågor för att bygga upp en bild av kroppens insida.

  Återfall

  När cancer kommer tillbaka, efter en period när ingen cancer har kunnat upptäckas. Det han hända månader eller år efter den första behandlingen. Cancer kan återkomma där den först uppstod, eller någon annanstans i kroppen.

  Östrogen

  Ett av de två kvinnliga könshormonen, det andra är progesteron. Östrogennivåerna hos kvinnor varier under varje menstruationscykel.

   

  När du får diagnosen spridd bröstcancer

  När du får diagnosen spridd bröstcancer
   Må bra med din cancerbehandling

  Må bra med din cancerbehandling

  Livet med spridd bröstcancer

  Livet med spridd bröstcancer