Ordlista

De här medicinska termerna kommer du att komma i kontakt med om du har spridd bröstcancer.

  Adjuvant behandling

  En behandling som ges efter en operation för att reducera risken för återfall. 

  Anamnes

  En sammanställning av information som kan vara av vikt för diagnostik och vård, exempelvis andra sjukdomar och mediciner. Kallas ibland sjukdomshistoria. 

  Anemi

  Blodbrist eller försämrade blodvärden. Leder till trötthet och orkeslöshet. Anemi är en vanlig förekommande biverkan hos patienter som får cytostatika. 

  Anti-emetiska läkemedel

  Läkemedel som minskar eller förhindrar illamående.

  Antihormoner

  Läkemedel för behandling av hormonreceptorpositiv bröstcancer, finns i tablettform och injektion. 

  Antikroppar

  Så kallade biologiska läkemedel som riktar in sig på specifika mål hos cancercellen och ska skydda kroppen mot främmande ämnen. 

  Antiöstrogen

  Se Antihormoner.

  Avancerad bröstcancer (ABC)

  Innebär till exempel att patienten har en stor tumör eller spridning till många lymfkörtlar, eller tumörer i andra organ. Begreppet omfattar lokalt avancerad, metastaserad eller spridd bröstcancer. 

  Axill

  Armhåla.

  Axillutrymning

  När lymfkörtlar i armhålan tas bort.

  B-symtom

  Nattliga svettningar, feber och viktnedgång.

  Benign tumör

  Godartad. En benign tumör är ofarlig och saknar förmåga att sprida sig.

  Bilddiagnostik

  När man skapar detaljerade bilder av områden inne i kroppen. Exempel på metoder är datortomografi och magnetkamera.

  Biologiskt läkemedel

  Biologiskt läkemedel är ett läkemedel som innehåller ett aktivt ämne som produceras i eller utvinns från en biologisk källa, som till exempel levande celler eller organismer.

  Biopsi

  Ett vävnadsprov för att analysera om tumörceller finns i kroppen. Tas ofta för att kunna ställa diagnos. 

  Läs mer om Biopsi

  Biosimilarer

  En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som utvecklats för att vara mycket likt ett redan existerande biologiskt läkemedel. Se biologiskt läkemedel.

  Bisfosfonater

  Läkemedel mot bennedbrytning. De stärker benen och bromsar eller förhindrar skelettskador och sänker också kalciumnivåerna.

  Blodstatus

  Ett blodtest som visar mängden av varje typ av blodcell i ett blodprov.

  Boost

  Extra strålbehandling (innebär oftast en extra veckas strålning).

  BRCA1, BRCA2

  Två bröstcancergener som ger ökad risk att utveckla ärftlig bröstcancer.

  Läs mer om BRCA1, BRCA2

  Bröstbevarande kirurgi

  Bröstbevarande operation är den vanligaste operationsmetoden. Metoden innebär att cancertumören tas bort med en marginal med frisk vävnad. Bröstvävnaden som är kvar förs samman för att återställa bröstformen.

  Cancer in situ

  En mycket tidig cancerform/Förstadium till bröstcancer. Cancer in situ  (”in situ = på plats). Växer eventuellt endast i de cellager där den uppstått, kan inte sprida sig till andra organ.

  Celler

  Små strukturer som bygger upp alla levande organismer och vävnaderna i kroppen. Cellerna förnyar sig själva genom att delas och bilda nya celler.

  Cellgift

  Se Cytostatika.

  Cellproliferation

  Betecknar att celler växer och delar sig vilket leder till att cellantalet ökar med bibehållen cellstorlek. Sker normalt i kroppen, vid cancer sker detta med högre frekvens. Cellproliferation avser ofta tumörens tillväxthastighet.

  Cytologi

  Cellära. Cytologi är en gren inom patologin där man diagnostiserar sjukdomar, ofta tumörsjukdomar, genom mikroskopundersökning av celler. 

  Cytostatika/Kemoterapi

  En behandlingsform som slår mot de celler i kroppen som delar sig. Då cancerceller växer betydligt snabbare än friska celler slår kemoterapin hårdast mot dem. De friska cellerna blir också påverkade vilket är anledningen till att patienten får olika biverkningar, t.ex. tappa håret.

  Cytostatikaterapi

  Se Cytostatika.

  Läs mer om Cytostatikaterapi

  Cysta

  En vätskefylld blåsa som kan uppkomma i många av kroppens organ.

  Datortomografi

  Kallas även skiktröntgen. Använder en serie av horisontella snittbilder för att skapa en detaljerad uppfattning av områden inuti kroppen. Ibland använder man en kontrastvätska, som sväljs eller injiceras, för att vävnader och organ ska synas tydligare.

  Läs mer om Datortomografi

  Dottertumör

  Se Metastas.

  Läs mer om Dottertumör

  Duktala carcinom

  Är den vanligaste formen av bröstcancer. Den utgår från det lager av celler som klär insidan av körtelgångarna.

  Endokrin behandling

  Se hormonell behandling.

  Läs mer om Endokrin behandling

  Epidemiologi

  Läran om sjukdomars förekomst och orsaker. En epidemiolog undersöker bl. a. hur miljöfaktorer, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomsuppkomst.

  ER

  Östrogenreceptor. Tex innebär ER+ att tumören är hormonpositiv och behandlas oftast med antihormoner som hämmar tumörens tillväxt.

  Evidens

  Vetenskapliga belägg/bevis. Klinisk evidens innebär att det finns vetenskapliga bevis för att t. ex. en behandling har avsedd effekt.

  Fatigue

  Medicinsk term för en onormal trötthet eller utmattning som drabbar många cancerpatienter.

  Läs mer om Fatigue

  FEC

  Vanlig kombination av cytostatika; Fluorouracil (5-FU), epirubicin och cyklofosfamid.

  Fibroadenom

  Godartad knöl. Ett ofarligt tillstånd där man har en eller fler bindvävsknutor i brösten. Detta kan förekomma i ena eller båda brösten och är vanligast hos kvinnor i övre tonåren och upp till trettio års ålder.

  Galaktografi

  Undersökning av bröstens mjölkgångar. Kontrastmedel sprutas in i den aktuella bröstgången via gångöppningen i bröstvårtan med en speciell trubbig nål.

  HER2

  HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) är ett protein som finns på ytan av flera celler i kroppen. Proteinet styr hur celler växer och delar sig.

  Läs mer om möjliga behandlingsalternativ

  Läs mer om Hormonkänslig HER2-negativ

  HER2-positiv bröstcancer

  Vid HER2-positiv bröstcancer finns onormalt många HER2-proteiner, vilket vilket gör att cancercellerna växer fortare. Proteinet kan blockeras med målinriktade läkemedel.

  Läs mer om möjliga behandlingsalternativ

  Läs mer om Ej hormonkänslig HER2-positiv

  Hormonell behandling

  Behandling som endast fungerar på tumörer som är hormonkänsliga och kan då behandlas med läkemedel som påverkar hormonsystemet. Används som tilläggsbehandling efter kirurgi för att förhindra återfall. Se även Antihormoner.

  Hormonreceptorpositiv bröstcancer

  Är den vanligaste formen av bröstcancer och kallas också hormonkänslig bröstcancer, hormonreceptorpositiv bröstcancer eller östrogenreceptorpositiv bröstcancer. De har tumörer som är beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron för att kunna växa.

  Läs mer om Hormonreceptorpositiv bröstcancer

  Hormonreceptorer

  Ett cellprotein som binder till sig ett specifikt hormon. Hormonet ger sedan signaler till cellen, och därefter sker olika förändringar inne i cellen.

  Läs mer om Hormonreceptorer

  Immunterapi

  Behandlingen syftar till att stimulera patientens immunförsvar för att mer effektivt angripa cancercellerna. Detta kan göras t. ex. genom att ge patienten specifika antikroppar eller vaccin. Se antikroppar.

  Läs mer om Immunterapi

  In situ

  ”På plats”. Förstadium till cancer.

  Incidens

  Antal nya fall av en sjukdom i en population under en viss tidsperiod.

  Inflammatorisk bröstcancer (IBC)

  En allvarlig och aggressiv form av bröstcancer som kännetecknas av en inflammation i bröstet med symtom som rodnad, ömhet och svullnad.

  Invasiv cancer

  Kallas vanligen enbart cancer. Har förmåga att växa in i tilliggande vävnad och att sprida sig till andra organ. Jämför med cancer in situ.

  Kemoterapi

  Se Cytostatika

  Kirurgi

  Operation.

  Klinisk studie

  Studie på friska eller sjuka individer för att utvärdera effekt av en viss behandlingsmetod. Kallas även klinisk prövning. En forskningsstudie som testar hur nya läkemedel eller medicinska metoder fungerar på patienter. Studierna delas in i olika faser - fas I, fas II, fas III och fas IV.

  Läs mer om Klinisk studie

  Klinisk mammografi

  En mer genomgående form av mammografi som fås genom remiss. Till skillnad från hälsokontrollsmammografi genomförs fler avbildningar. Kompletteras även ibland med ultraljud.

  Klinisk undersökning

  Innebär att läkaren noggrant undersöker kroppen. 
  Vid bröstsjukdom är läkaren speciellt noggrann med att inspektera och känna igenom brösten och lymfkörtlarna i armhålorna och på halsen. 

  Kontaktsjuksköterska

  Alla patienter med bröstcancer har rätt till en fast kontaktsjuksköterska som blir den huvudsakliga kontaktpersonen i vården. Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan och den huvudsakliga uppgiften är att informera om kommande steg i behandlingen och ge stöd.

  Läs mer om kontaktsjuksköterska -Rådgivning

  Läs mer om kontaktsjuksköterska -Psykologisk påfrestning

  Kortison

  Ett hormon som förekommer naturligt i kroppen.

  Kortisonpreparat

  Läkemedel som innehåller syntestiskt hydrokortison och är ett vanligt förekommande antiinflammatoriskt läkemedel.

  Kronisk bröstcancer

  Innebär att patienten lever med spridd cancer som den inte kan bli botad från. Med rätt behandling kan spridningen bromsas eller stoppas och patienten kan leva med sjukdomen.

  Kurativ behandling

  Botande behandling.

  Laboratorietester

  Inom cancerområdet söker dessa tester efter tecken på cancer och dess utveckling. Exempel är tester för tumörmarkörer och blodstatus.

  Lex Maria

  Vid allvarlig vårdskada ska vårdgivaren/vårdpersonal göra en anmälan till 
  Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  Lobulär carcinom

  Bröstcancer som uppstår i mjölkkötlarna.

  Lokalt avancerad bröstcancer

  Cancerceller som spridit sig lokalt i bröstet, till närliggande vävnader som hud, muskler eller till lymfkörtlarna.

  Lokalt återfall

  Bröstcancer som återkommer i samma bröst.

  Lymfkörtlar

  Små organ i kroppen som kan indikera spridning av cancer om de blir inflammerade eller förstorade. Detta kan vara ett viktigt verktyg för att bedöma i vilka stadium cancern är.

  Läs mer om Lymfkörtlar

  Lymfterapi

  Behandling av lymfödem. Flera metoder används såsom: andning, manuellt lymfdränage, rörelseövningar, kompression samt lätt massage.

  Lymfödem

  En svullnad som uppkommer när lymfvätska samlas i kroppen, kan uppkomma efter att lymkötlar opererats bort. 

  Magnetkamera (MR)

  Använder radiovågor och en kraftfull magnet för att skapa detaljerade bilder av organ inuti kroppen.

  Malignitetsgrad

  Ett mått på hur mycket cancercellerna skiljer sig från normala celler i bröstvävnaden.

  Malign tumör

  Elakartad (jämfört med benign).

  Mammografi

  Röntgenundersökning av kvinnors bröst. Används också vid screening för att hitta bröstcancer i ett tidigt stadium.

  Mastektomi

  Operation då hela bröstet tas bort. Oftast tas bröstvårtan bort och bröstkorgsväggen blir platt.

  Metastas

  Kallas även dottertumör, när cancern har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat en dottertumör.

  Metastaser

  Tumörer som uppstår när cancern sprids till andra organ i kroppen, till exempel när bröstcancer sprids från bröstet till skelettet.

  Läs mer om Metastaser

  Metastaserad bröstcancer (MBC)

  Spridd bröstcancer som även kallas kronisk bröstcancer eftersom det går att bromsa sjukdomen men inte att bota den. Innebär att cancerceller har spridit sig till andra delar av kroppen.

  Läs mer om prognosen vid Spridd bröstcancer

  Modertumör

  Kallas även primärtumör eller ursprungstumör.

  Morbiditet

  Sjuklighet. Antalet sjukdomsfall i en population.

  Morfinpreparat

  Smärtlindrande läkemedel för smärtlindring vid cancer.

  Mortalitet

  Dödlighet. Antalet dödsfall för en viss sjukdom i en population.

  mTOR-hämmare

  Används i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer för att ytterligare förbättra effekten av endokrin terapi. Läkemedlet blockerar proteinet mTOR som har betydelse för cancercellernas tillväxt.

  Multidisciplinära team

  Består av läkare med olika specialistkunskaper på sjukdomen. Eexempelvis kirurg, patolog, mammografiläkare, onkolog samt sjuksköterskor och annan vårdpersonal med speciell kompetens. Tillsammans går de igenom varje patientfall för att diskutera om vad nästa steg blir för den specifika patienten. 

  Multifokal

  När den ursprungliga tumören gett upphov till ytterligare tumörer i bröstet. Vid multifokal bröstcancer återfinns tumörerna som regel i samma del av bröstet. Motsatsen till unifokal. 

  Mutation

  En förändring i våra gener (arvsanlag, DNA) som kan vara skadlig och kan leda till att cellen förvandlas till en cancercell. 

  Målstyrd behandling

  En behandling som riktar in sig på speciella egenskaper hos cancerceller, för att hindra dem från att växa och dela sig.

  Neoadjuvant behandling

  En behandling som ges innan en operation som syftar framförallt till att krympa tumören så att den blir lättare att operera eller stråla bort.

  Objective Response Rate (ORR)

  Andelen av patienter i studie som anses har svarat på den undersökta behandlingen. Oftast bedöms en patient som ”responder” om hans/hennes tumör har antigen: 

  • krympt (nått partiell respons-PR), 
  • försvunnit helt (nått komplett respons-CR).

  Onkolog

  Cancerläkare

  Onkologi

  Läran om tumörsjukdomar.

  Onkoplastik

  Omformning av bröstet. Används när större omformningar av bröstet behöver göras, till exempel när brösttumören är stor eller om tumören finns i den nedre eller centrala delen av bröstet. 

  Palliativ

  Lindrande vård. Syfte att främst lindra sjukdomssymtom, inte bota.

  Palpation

  En medicinsk undersökningsmetod där läkaren känner igenom bröstet med fingrarna.

  Pagets sjukdom

  Eksemliknande tillstånd och onormala hudförändringar på bröstvårta och/eller vårtgård. Det kan då finnas områden med cancervävnad eller förstadier till cancer i bröstvårtan. (Ej att förväxla med den kroniska skelettsjukdom som också kallas Pagets sjukdom.)

  Papillom

  En som regel godartad form av tumör.

  Partiell mastektomi

  Bröstbevarande kirurgi då endast en del av bröstet tas bort.

  Patogenes

  Beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom.

  Patologi

  Sjukdomslära. En patolog undersöker tumörer för att ta reda på om de är godartade eller elakartade, samt vilken cancertyp.

  PET

  Förkortning för positron emissions tomografi. En lite mängd radioaktiv vätska injiceras i ett blodkärl och en scanner tar sedan en detaljerad bild som kan användas för att leta efter abnormiteter i kroppen.

  Portvaktskörtel, sentinel node

  Oftast undersöks den första lymfkörteln i armhålan (för att konstatera eller utesluta spridning), den så kallade portvaktskörteln. Portvaktskörteln heter på engelska ”sentinel node” och därför kallas denna undersökning ofta sentinel node.

  Postoperativ

  Efter operation.

  Prevention

  Förebyggande åtgärder. 

  Primärtumör

  Se, modertumör.

  Progesteron

  Gulkroppshormon, ett kvinnligt könshormon.

  Progression

  När tumörer blir större, eller då cancern sprids i kroppen.

  Progressionsfri överlevnad (Progression-Free Survival, PFS)

  Tid från första dos av läkemedlet i studien (eller tid från randomiseringen) fram till sjukdomsprogression eller död oavsett  orsak. 

  Progressiv sjukdom

  Om tumören fortsätter växa. Ökad tillväxt.

  Punktion

  Provtagning med nål/kanyl för att ta ut delar av innehållet för analys.

  Radikal

  Operation där man avlägsnar all identifierbar tumörmassa med tillräcklig marginal.

  Radioterapi

  Se strålbehandling.

  Randomiserad klinisk studie

  Studie på friska eller sjuka individer för att utvärdera effekt av en viss behandlingsmetod där individerna slumpmässigt fördelas i olika behandlingsgrupper. Kallas även klinisk prövning.

  Randomisering

  Slumpmässig fördelning av patienter i olika behandlingsgrupper i en klinisk studie.

  Receptor

  En proteinmolekyl på cellytan som skickar signaler in i cellen, till exempel östrogenreceptorer som östrogen binder till. Östrogenet stimulerar cancercellen att växa.

  Rehabilitering

  Rehabilitering vid cancer är åtgärder som kan hindra eller minska den negativa påverkan som sjukdomen kan ha på olika sätt för patienten och eventuella närstående. 

  Remiss

  En skriftlig begäran om bedömning, undersökning eller behandling till en annan enhet eller ett laboratorium.

  Remission

  När tumörer krymper (partiell remission). I vissa fall krymper de så mycket att de inte längre kan upptäckas med test och bilddiagnostik (total remission).

  Röntgen

  Man använder radioaktiv strålning för att ta bilder, eller för strålbehandling.

  Screening

  Undersökning för att hitta en sjukdom tidigt eller innan den visar symtom, tex mammografi.

  Second opinion

  Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning. 

  Läs mer om Second opinion

  Sentinel node

  Se portvaktskörtel. Om denna lymfkörtel är frisk betyder det att de andra körtlarna i armhålan sannolikt också är det. 

  Serom

  Ansamling av sårvätska. Vanligt efter bröst-operation.

  Smärtdagbok

  En dagbok för patienter att värdera sin dagliga smärta på en skala från 0–10 där 0 står för ingen smärta alls och 10 för värsta tänkbara smärta. Smärtlindrande behandling kan sedan mätas med hjälp av skalan som kallas VAS (visuell analog skala). 

  Specialistsjuksköterska

  Sjuksköterska med fördjupad kunskap och vidareutbildning inom ett specifikt område, exempelvis onkologi. 

  Spridd bröstcancer

  Se Avancerad och Metastaserad bröstcancer. 

  Stabil sjukdom

  När tumören som behandlas inom en klinisk prövning slutar växa men inte minskar i volym kallas det stabil sjukdom.

  Stadium

  Stadierna av cancer (I-IV eller 1-4) används för att beskriva hur långt cancern spridits i kroppen.

  Läs mer om Stadium

  Stadium 0

  Den allra tidigaste formen av bröstcancerstadiet kallas cancer in situ, cancer på plats. Det är ett förstadium till cancer och de flesta har inga symtom. 

  Stadium 1 / I

  Ett tidigt staium. Tumören är mindre än två centimeter och har inte spridit sig till lymfkörtlarna. 

  Stadium 2 / II

  Tumören är mellan två till fem centimeter och kan även ha spridit sig till lymkörtlarna. 

  Stadium 3 / III

  Tumören är större än fem centimeter eller en mer omfattande spridning till lymfkörtlarna har skett. Den kan även ha spridit sig till brösthålan eller överliggande hud. 

  Stadium 4 / IV

  Här finns tumörer av alla storlekar som vanligen angripit lymkötlar. Cancern har spridit sig, metastaserat, i till exempel lungor, lever, skelett. 

  Strålbehandling

  Behandling med joniserande strålning. Kallas även radioterapi. Målet är att döda cancercellerna. Strålbehandling kan ibland ersätta kirurgi och på ett bättre sätt bevara organets funktion. 

  Läs mer om Strålbehandling

  Symtom

  Tecken på sjukdom. 

  Terapi

  Behandling. 

  Tidig bröstcancer

  Avser oftast stadierna 0, I eller II. 

  TNM-klassificering

  Ett klassificeringssystem som används av läkare för att beskriva hur långt cancern har spridits i kroppen, för att kunna bedöma det övergripande stadiet.

  • T stadier (tumör). Storleken på tumören i bröstet.
  • N stadier (”nodes”, lymfkörtlar). I vilken omfattning cancern har spridits till lymfkörtlarna närmast bröstet.
  • M stadier (metastaser). I vilken omfattning cancern har spridits utanför bröstet till andra delar av kroppen, som skelett, lever och lungor.

  Läkaren sammanställer TNM-resultaten för att få fram ett övergripande stadium.

  Läs mer om TNM-klassificering

  Total överlevnad

  Tid från första dos (eller tid från randomiseringen) fram till död oavsett orsak. 
   

  Trippeldiagnostik

  En utredning av brösttumörer som innefattar klinisk undersökning, mammografi eller ultraljud och vävnadsprov. 

  Trippelnegativ bröstcancer

  Denna typ av cancer är varken hormonkänslig eller har några receptorer för HER2. Mellan 10 och 20 procent av all bröstcancer beräknas vara trippelnegativ.  

  Läs mer om Trippelnegativ bröstcancer

  Tumör

  Knöl eller svulst. Kan både vara god- eller elakartad.  

  Tumörbörda

  Antalet cancerceller, storleken på en tumör eller den mängd cancer som finns i kroppen 

  Tårtbitsoperation

  Bröstbevarande kirurgi. Innebär att en del av bröstet opereras bort. 

  Ultraljud

  Metod för diagnostik eller behandlingsuppföljning. Läkaren kan urskilja eventuella avvikelser och även ta bilder på de områden som önskas. Metoden anses helt ofarlig. 

  Läs mer om Ultraljud

  Unifokal

  En härd av cancerceller. 

  VAS-skala

  Visuel Analog Skala. Patienten anger sin smärta antingen med en markör eller ett kryss utmed en exakt 10 cm lång linje, med ändpunkterna "ingen smärta = 0" till "värsta tänkbara smärta =10". 

  Återfall

  När cancer kommer tillbaka, efter en period när ingen cancer har kunnat upptäckas. Det han hända månader eller år efter den första behandlingen. Cancer kan återkomma där den först uppstod, eller någon annanstans i kroppen.

  Ärftlig bröstcancer

  Ärftliga mutationer som kan orsaka cancer, tex ärftliga bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2. 

  Östrogen

  Ett av de två kvinnliga könshormonen, det andra är progesteron. Östrogennivåerna hos kvinnor varier under varje menstruationscykel.

   

  Östrogenreceptorpositiv bröstcancer

  Se Hormonpositiv bröstcancer.